• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

چشم انداز

این شرکت در چشم انداز سه ساله دوم خود امکان بودجه نویسی مطابق با استانداردها و گزارش تفریغ بودجه و محاسبه انحرافات بودجه ای و همچنین ورود به بازارهای بین المللی را در برنامه های خود دارد.

 

چشم انداز